Školka Vrbičky - MEZINÁRODNÍ MONTESSORI ŠKOLKA PRO DĚTI | Jak se Vrbičky zrodily

Česko-anglická malotřídní základní škola


PROVOZ A CENÍK

Škola, kde z dětí rostou osobnosti ( ...leták v PDF)

 

Líbila by se Vám škola, kde se všichni znají jménem, kde s Vámi učitelé denně mluví, kam můžete přijít do třídy a dívat se, jak děti pracují, nebo se i zapojit? Přáli byste si pro své děti školu, kam chodí rády, kde se učí hrou, s radostí a bez stresu, nejen fakta, ale také zkoumat, přemýšlet, tvořit? Ocenili byste školu, kde se děti setkávají s různými národnostmi a od první třídy se přirozenou komunikací s rodilým mluvčím učí anglicky?

 

V září 2014 jsme otevřeli první třídu pro děti v 1., 2. a 3. ročníku. Alespoň na dálku do ní můžete nahlédnout zde, o našich učitelích se dočtete zde.

 

Pro školní rok 2016/2017 přijímáme žáky do 1. až 5. ročníku. Registrace zájemců probíhá individuálně již od prosince 2015, a to formou schůzky s rodiči, na které mluvíme o jejich představách a očekáváních a naší nabídce, a současně formou návštěvy rodičů a dítěte ve výuce, při níž mají možnost nahlédnout do metod a forem vzdělávání v naší škole, vnímat atmosféru a vztahy ve třídě či úroveň znalostí našich současných žáků. Formální zápis bude probíhat ve dnech 2. – 10. 2. 2016. Konkrétní termín návštěvy je třeba sjednat předem e-mailem na info@uvrbicek.cz nebo telefonicky odpoledne po 15. hodině na čísle 604 293 047.

Vyhlášení zápisu zde.

Výsledky zápisu zde.


Kde

V rodinné vile se zahradou v Praze 4 – Hrnčířích, v ulici V Zatáčce, v krásném prostředí chráněného přírodního území Hrnčířské louky, v blízkosti multifunkčního hřiště. Parkovat lze přímo u školy, zastávka autobusu MHD je vzdálená 400 metrů procházkou klidnou vilovou čtvrtí.

 

Geneze

Založení základní školy vyústilo ze zájmu rodičů dětí, které před několika lety nastoupily k nám do školky a dorostly do předškolního věku. Od ledna 2010 provozujeme bilingvní česko-anglickou Montessori mateřskou školu a jesle pro děti od 18 měsíců do 6 let. Společně s rodiči a dětmi se nám podařilo vytvořit úžasné přátelské, rodinné prostředí, kam děti i rodiče chodí rádi, kde se setkávají učitelé a děti různého věku a národností a učí se znát sebe a stát si za svým, ale i respektovat ostatní, být samostatnými, ale i spolupracovat, starat se o sebe, ale i o druhé a své okolí. A učí se novým věcem způsobem jim vlastním – hrou, zkoumáním, tvořivostí, experimentováním. Od našich začátků prošlo Vrbičkami přes 70 dětí, letos jich k nám chodí 36. Většinu našich dnešních předškoláků známe už od plenek a moc si přejeme být jejich průvodci světem poznávání dál. A moc se také těšíme na děti i rodiče nové, kteří si přejí školu trochu jinou, než jakou si pamatují z vlastního dětství.

 

Motto: Škola, kde z dětí rostou osobnosti.

základní škola Kdysi jsme si ho zvolili pro naši školku a i ve škole je pro nás stejně důležité. Žít ve společnosti je přirozená lidská potřeba, děti o to více chtějí někam patřit, být přijímané a uznávané ostatními. Když se příliš často setkávají s příkazy a nařízeními, když za ně všechno rozhodují druzí, když musí stále jen pasivně naslouchat, ztrácejí jistotu a sebedůvěru, odvahu projevit se. Věříme, že každé dítě má potenciál, který mnohem lépe rozvine, když k němu dospělí přistupují s láskou, důvěrou, otevřeností a respektem. Věříme, že pochopením a citlivým vedením docílíme víc než příkazy, zákazy, odměnami a tresty. Věříme ve svobodu v rámci jasných hranic. Vytváříme prostředí, v němž děti mohou přirozeně a svobodně růst v sebevědomé a samostatné, a přitom tolerantní a respektující osobnosti.

 

Poslání

základní škola S trochou nadsázky… Všichni jsme prošli klasickou školou v dobách, kdy jiné možnosti nebyly. Získali jsme spoustu encyklopedických znalostí, z nichž většinu jsme obratem zapomněli a v dalším životě je buď nepotřebovali, nebo se je museli učit znovu, abychom je dokázali skutečně pochopit a používat. Naučili jsme se často také nepřemýšlet, nediskutovat, pasivně přijímat informace, bát se učitelů, zkoušení a písemek, nenávidět některé předměty, podceňovat se, učit se na známku zpaměti bez pochopení hlubších souvislostí, opisovat, psát do čtenářského deníku o knížkách, které jsme nečetli. Přejeme si, aby škola pro naše děti byla jiná – aby byla místem, kam chodí rády nejen za kamarády, kde nemají strach, kde mohou všechny zažívat pocit úspěchu, kde se učí s radostí, aniž by seděly neustále v lavici a sledovaly tabuli, ale naopak co možná nejčastěji způsobem, který je pro nás všechny a pro děti tím spíše nejpřirozenější – vlastní činností, při níž získáváme zkušenosti a ty si pak snáze zobecníme do pojmů . Přejeme si, aby naše škola byla přípravou na skutečný život v dnešní době, v níž potřebujeme nejen znalosti, ale i vnitřní sílu a vědomí vlastní hodnoty, schopnost spolupracovat, umět se prosadit i ustoupit, myslet v souvislostech, řešit nové situace, tvořit, improvizovat.

 

Vzdělávací program

Tvořivá Montessori škola. Prostřednictvím moderního, otevřeného a tvořivého pojetí principů celosvětově rozšířené pedagogiky Montessori usilujeme o celostní rozvoj dětí. Podporujeme:

Obsah výuky respektuje cíle i náplň danou pro všechny základní školy v ČR tak, aby žáci mohli úspěšně pokračovat ve vzdělávání na dalších školách. Odlišná je forma:

základní škola Bilingvní vzdělávání v češtině a angličtině. Ve třídě je vždy jeden česky a jeden anglicky mluvící učitel. Děti jsou celým vyučovacím dnem provázeny oběma učiteli, každý z nich s nimi pracuje, ať už individuálně či v malých skupinkách. Děti tak postupně projdou celým kurikulem v obou jazycích a především se setkávají s cizím jazykem každodenně v běžných situacích, kdy mohou s učiteli komunikovat, obracet se na ně s dotazy, žádostmi, zážitky, povídat si při obědě, na cestách mimo školu. Cizí jazyk se tak pro ně stává přirozenou součástí života, vnímají jeho zvuk, zbavují se strachu z něj, učí se slova, pak věty, používají je v reálných situacích.

Věkově smíšené třídy. Škola je jediné místo, kde lidi třídíme podle věku, nikdy předtím, ani potom. V rodině i v práci přitom potřebujeme umět žít vedle lidí různého věku, spolupracovat, domlouvat se, rozdělovat si úkoly a zodpovědnost, chápat roli staršího a zkušenějšího či naopak mladšího. Ani ve škole není důvod třídit podle věku, děti stejně staré nejsou stejné, nemají nutně stejné schopnosti, potřeby, zájmy. V naší škole jsou společně v jedné třídě děti ze dvou až tří ročníků (1.-3. třída, 4.-5. třída). Mladší děti se učí od starších, vzhlížejí k nim, jsou pro ně motorem, když pracují vedle nich, vidí, kam směřují, co bude jejich další úkol. Starší rádi přijímají roli zkušenějších vzorů, někdy také mladším pomáhají náročné úkoly, čímž si opakují a upevňují získané znalosti a zlepšují své komunikační, rétorické a prezentační dovednosti.

Montessori pomůcky a postupy. Tvořivě používáme různé didaktické pomůcky, motivující příběhy, experimenty či vědecké projekty, které dětem umožňují získávat znalosti vlastním zkoumáním a usnadňují jim postupný přechod od konkrétního k abstraktnímu (například násobilku se můžeme učit hrou s korálky, vytvářením geometrických tvarů z provázků, vytleskáváním ; Pythagorova věta nemusí být prázdný vzorec na tabuli, ale skládačka, z níž si dítě vzorec samo odvodí).

základní škola Slovní hodnocení. Známku považujeme za omezené a zkreslující hodnocení, které ne vždy vypovídá o tom, co dítě skutečně umí a jak se v dané oblasti vyvíjelo. V naší škole proto hodnotíme slovně. Každé dítě průběžně získává zpětnou vazbu formou pravidelných rozhovorů s učitelem o tom, na čem pracovalo, co se při tom naučilo, jak samo svou práci hodnotí, v čem se zlepšilo, na čem je dále třeba pracovat. Rodiče získávají přehled o práci svých dětí z jejich portfolií a pracovních deníků a z konzultací s učiteli, mohou také navštívit třídu a pozorovat děti při práci. Hodnocení na vysvědčení je slovní a zohledňuje nejen míru dosažení určité úrovně znalostí, ale také osobní úsilí a pokroky dítěte. V případě potřeby, např. při přestupu na jinou školu či přijímacím řízení na víceleté gymnázium, je převoditelné na známky.

Celodenní program. Žáci mohou do školy přicházet od 8.00 hodin, výuka začíná v 8.30 hodin, odpolední program školní družiny a zájmových kroužků končí v 17.00 hodin.

 

Vize

V září 2014 otevíráme jednu třídu pro první trojročí a postupně vybudujeme malotřídní školu 1. stupně (1.-5. ročník) se dvěma věkově smíšenými třídami pro celkem 50 dětí. Po ukončení 5. třídy budou naši žáci moci pokračovat ve vzdělávání na víceletých gymnáziích nebo na 2. stupni jiných českých či mezinárodních škol. V případě zájmu rodičů budeme usilovat o rozšíření vzdělávacího programu i na 2. stupeň.

 

Školné

Školné 10.000,-Kč měsíčně zahrnuje výuku a odpolední program v družině. Obědy v bio kvalitě dodávané společností Bionea se hradí zvlášť v ceně 100,-Kč na den.

 
Pro více informací či sjednání schůzky kontaktujte: Nina Kodymová, nina@uvrbicek.cz, 604 293 047.